(रेटिङ्गको प्रकार)

(कम्पनीको नाम)

(दर्ता हुँदाको ठेगाना)

(प्रदेश)

(जिल्ला)

(जिल्ला)

(जिल्ला)

(जिल्ला)

(जिल्ला)

(जिल्ला)

(जिल्ला)

(जिल्ला)

(न.पा. / गा.वि.स.)

(वडा नं.)

(टोल / गाँउ)

(टेलिफोन नं.)

(कम्पनीको प्रकार)

(वेबसाईट ठेगाना)

(ईमेल ठेगाना)

(फ्याक्स नं.)

(दर्ता हुँदाको ठेगाना परिवर्तन भएको भएमा परिवर्तन ठेगाना)

(दर्ता गर्ने कार्यालय र ठेगाना)

(दर्ताको प्रमाणपत्र)

File name:

File size:

(विदेशी कम्पनीको सहायक कम्पनी भएमा विदेशी मुख्य कम्पनीको नाम र ठेगाना)

(स्थायी लेखा नं.)

(कारोवारको किसिम)

(कार्यक्षेत्र)

(सम्पर्क ब्यक्तीको नाम)

(सम्पर्क ब्यक्तीको ईमेल)

(सम्पर्क ब्यक्तीको नं.)

(लेखा / बित्त विभागको मुख्य सम्पर्क ब्यक्तीको नाम)

(लेखा / बित्त विभागको मुख्य सम्पर्क ब्यक्तीको ईमेल)

(लेखा / बित्त विभागको मुख्य सम्पर्क ब्यक्तीको फोन नं.)

(शाखा कार्यालयको विवरण)

(क्षेत्र)

(मुख्य शाखा / कार्यालय)

(ठेगाना)

(टेलिफोन नं.)

(मोबाइल नं.)

(सम्पर्क ब्यक्ती)

1
1

File name:

File size:

(वार्षिक अनुमानित कारोवार रकम)

(संचालक र कार्यालय प्रमुख विवरण)

(नाम, थार)

(नागरिकता नं.)

(पद)

(पति / पत्नी)

(बाबुको नाम)

(बाजेको नाम)

(स्थायी ठेगाना)

(हालको ठेगाना)

(मोबाइल नं. / टेलिफोन नं.)

(ईमेल ठेगाना)

1
1
Note: Please follow below steps after submission of details:
1. Print the form generated.
2. Sign and stamp the form.
3. Deliver the hard copy to our office.